Towers Watson Media

Projekt szkoleniowy rozpoczęty

Pracownicy spółek Gras Savoye Polska oraz Pol-Assistance wezmÄ… udziaÅ‚ w szkoleniach organizowanych w ramach projektu „Być konkurencyjnym, czyli wiedzieć i umieć” - w sumie odbÄ™dzie siÄ™ niemal 5 000 godzin szkoleÅ„ i konsultacji.

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie kwalifikacji zawodowych kadry na wszystkich szczeblach organizacyjnych oraz utrzymanie wysokiego standardu obsługi klienta.

�ącznie od listopada 2009 r. do października 2011 r. zorganizowanych zostanie 161 dni szkoleniowych, w ramach których zrealizowane będą:

  • szkolenia merytoryczne obejmujÄ…ce cykl zajęć zwiÄ…zanych z rynkiem ubezpieczeÅ„, reasekuracji oraz zmianami w prawodawstwie;
  • szkolenia merytoryczne z zakresu IT skierowane na podnoszenie kwalifikacji z zakresu obsÅ‚ugi programów Word, Power Point, Excel;
  • szkolenia miÄ™kkie dotyczÄ…ce budowania i zarzÄ…dzania relacjami z klientem.

Dwuletni projekt szkoleniowy otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Unii Europejskiej i realizowany będzie w ramach Poddziałania 2.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

 

Kontakt

Gras Savoye Polska
ul. Marynarska 11
02-674 Warszawa
tel.: (022) 318 81 00
fax: (022) 318 81 01
gsp@grassavoye.pl

 

www.grassavoye.fr